Thông báo của văn phòng đặc trách tu sĩ TGP Sài Gòn: Rước Lễ và Thánh Lễ online

03/04/2020


MỤC TU SĨ

Thông báo của văn phòng đặc trách tu sĩ TGP Sài Gòn: Rước Lễ và Thánh Lễ online

JM Trần Hòa Hưng SDB
LỊCH PHỤNG VỤ