Sách Gióp và vấn đề thần học về thưởng phạt

14/03/2023


SÁCH GIÓP VÀ VẤN ĐỀ THẦN HỌC VỀ THƯỞNG PHẠT

Lm. Tiến sĩ Giuse Cao Gia An, SJ

Bài thuyết trình tại Học viện Công Giáo Việt Nam ngày 25-2-2023 của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ. Tiến sĩ chú giải Kinh Thánh (Pontifical Biblicum Institute, Roma).


Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn

LỊCH PHỤNG VỤ