ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG:
THẾ NÀO LÀ THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI?

Ban Truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn


Nguồn: tgpsaigon.net