Hạnh Thánh Giuse Phạm Quang Túc, tử đạo ngày 01/06/1862

31/05/2018