Kính nhớ và cầu nguyện cho các Giám mục Việt Nam đã qua đời

Tháng 1

09/01/1995: Ðức cha Giacôbê Huỳnh Văn Của
                   Gm. Phó Gp. Phú Cường (1976 – 1982)
17/01/2007: Ðức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
                   Gm. Chính tòa Gp. Xuân Lộc (1988 – 2004)
22/01/1989: Ðức cha Giuse Phan Thế Hinh
                   Gm. Phó Gp. Hưng Hóa (1976 – 1985)
                   Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1985 – 1989)
23/01/1988: Ðức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Bùi Chu (1950 – 1960)
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Qui Nhơn (1960 – 1963)
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Đà Nẵng (1963 – 1988)
28/01/1992: Ðức cha Đaminh Đinh Huy Quảng
                   Gm. Chính tòa Gp. Bắc Ninh (1975 – 1992)
31/01/2013: Ðức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu
                   Gm. Chính tòa Gp. Vĩnh Long (1968 – 2001)
 
Tháng 2

01/02/1990: Ðức cha Phêrô Phạm Tần
                   Gm. Phó đại diện tông tòa Gm. Thanh Hóa (1959 –1960)
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Thanh Hóa (1960 – 1990)
14/02/2017: Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà
                   Gm. Chính tòa Gp. Nha Trang (1975 – 2009)
15/02/1997: Ðức cha Giuse Phạm Văn Thiên
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Phú Cường (1965 – 1993)
22/02/1988: Ðức cha Ða Minh Nguyễn Văn Lãng
                   Gm. Chính tòa Gp. Xuân Lộc (1974 – 1998)
22/02/1995: Ðức cha Louis Hà Kim Danh
                   Giám mục Phó Gp. Phú Cường (1982 – 1993)
                   Gm. Chính tòa Gp. Phú Cường (1993 – 1995)
22/02/2009: Ðức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng
                   TGM. Gp. Hà Nội (1994 – 2005)
24/02/1989: Ðức cha Giuse Trần Văn Thiện

                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Mỹ Tho (1960 – 1989)
 
Tháng 3

01/03/2017: Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống
                   Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (2001 – 2009)
                   Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (2009 – 2017)

07/03/2018: Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc
                   Gm. Gp Mỹ Tho (1999-2013)
                   TGM phó Gp. Sài Gòn 2013
                   TGM Gp. Sài Gòn  (2014-2018)

10/03/1999: Ðức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
                   Gm. Chính tòa Gp. Hải Phòng (1979 – 1999)
12/03/1987: Ðức cha Ðaminh Lê Hữu Cung
                   Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (1975 – 1987)
14/03/1989: Ðức cha Giuse Maria Ðinh Bỉnh
                   Gm. Phó Gp. Thái Bình (1979 – 1982)
                   Gm. Chính tòa Gp. Thái Bình (1982 – 1989)
16/03/2006: Ðức cha Anrê Nguyễn Văn Nam
                   Gm. Phó Gp. Mỹ Tho (1975 – 1989)
                   Gm. Chính tòa Gp. Mỹ Tho (1989 – 1999)
24/03/1969: Ðức cha Phaolô Trần Ðình Nhiên
                   Gm. Phó Gp. Vinh (1963 – 1969)
 
Tháng 4

24/04/1989: Đức cha Giuse Trần Văn Thiện
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Mỹ Tho (1960-1989)

24/04/1967: Ðức cha Tađêô Lê Hữu Từ
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Phát Diệm (1945 – 1959)
                   Đại diện tông tòa Gp. Bùi Chu (1948 – 1950)
 
Tháng 5

05/05/2001: Ðức cha Phaolô Bùi Chu Tạo
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Phát Diệm (1956 – 1960)
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Phát Diệm (1960 – 1998)
06/05/2015: Ðức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi
                   Gm. Giám quản tông tòa Gp. Sài Gòn (1993 – 1998)
                   Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (1979 – 2005)
07/05/1974: Ðức cha Giuse Lê Quý Thanh
                   Gm. Phó Gp. Phát Diệm (1964 – 1974)
09/05/1992: Ðức cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
                   Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1991 – 1992)
13/05/2012: Ðức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Vĩnh Long (1960 – 1968)
18/05/1990: Ðức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
                   Gm. Chính tòa TGP. Hà Nội (1978 – 1990)
20/05/1974: Ðức cha Ða Minh Hoàng Văn Ðoàn
                   Gm. Chính Tòa Gp. Qui Nhơn (1963 – 1974)
21/05/2003: Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho
                   Gm. Phó Gp. Nha Trang (1997 – 2003)
23/05/2011: Ðức cha Giuse Nguyễn Tích Ðức
                   Gm. Phó Gp. Buôn Mê Thuột (1997 – 2000)
                   Gm. Chính tòa Gp. Buôn Mê Thuột (2000 – 2006)
28/05/1944 Ðức cha Gioan Maria Phan Ðình Phùng
                   Gm. Phó đại diện tông tòa Gp Phát Diệm (1940 - 1943)
 
Tháng 6

03/06/2000: Ðức cha Phaolô Huỳnh Ðông Các
                   Gm. Chính tòa Gp. Qui Nhơn (1974 – 1999)
07/06/1982: Đức cha Đaminh Đinh Đức Trụ
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Thái Bình (1960 – 1982)
08/06/1988: Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Cần Thơ (1960 – 1964)
                   TGM. Phó Gp. Huế (1964 – 1968)
                   TGM. GP. Huế (1968 – 1998)
09/06/2003: Ðức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
                   Gm. Chính tòa Gp. Đà Lạt (1975 – 1994)
                   Gm. Chính tòa Gp. Thanh Hóa (1994 – 2003)
10/06/2009: Ðức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Long Xuyên (1960 – 1997)
17/06/1974: Ðức cha Giuse Lê Văn Ấn
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Xuân Lộc (1965 – 1974)
20/06/1990: Ðức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang
                   Gm. Chính tòa Gp. Cần Thơ (1965 – 1990)
29/06/1969: Ðức cha Giuse Trương Cao Ðại
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Hải Phòng (1953 – 1960)
30/06/2001: Ðức cha Louis Phạm Văn Nẫm
                   Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (1977 – 1999)
 
Tháng 7

01/07/1995: Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
                   Gm. Đại diện Tông tòa Gp Cần Thơ (1955-1960)
                   TGM. TGP. Sài Gòn (1960 – 1995)
06/07/1978: Ðức cha Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Vinh (1951 – 1960),
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Vinh (1960 – 1971)
06/07/1978: Ðức cha Phêrô Maria Nguyễn Năng
                   Gm. Chính tòa Gp. Vinh (1971 – 1978)
06/07/2005: Ðức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp
                   Gm. Chính tòa Gp. Vinh (1979 – 2000)
07/07/2012: Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách
                   Gm. Phó Gp. Đà Nẵng (1975 1988)
                   Gm. Chính tòa Gp. Đà Nẵng (1988 – 2000)
11/07/1949: Ðức cha Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng
                   Gm Việt Nam tiên khởi, Gm. Gp. Phát Diệm
 
Tháng 8

04/08/1990: Ðức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Buôn Mê Thuột (1967 – 1990)
17/08/2013: Ðức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB
                   Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (2001 – 2013)
17/08/2013: Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Tân
                   Gm. Chính tòa Gp. Vĩnh Long (2001 – 2013)
18/08/1977: Ðức cha Phêrô Khuất Văn Tạo
                   Giám quản tông tòa Gp. Bắc Ninh (1955 – 1963)
                   Giám quản tông tòa Gp. Hải Phòng (1955 – 1960)
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Hải Phòng (1960 – 1977)
18/08/2014: Ðức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
                   Gm. Phó Gp. Phan Thiết (2001 – 2005)
                   Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (2005 – 2009)
 
Tháng 9

02/09/1998: Ðức cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Lạng Sơn–Cao Bằng (1960 – 1998)
05/09/1973: Ðức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền
                   Gm. Đại diện tông tòa Gp. Sài Gòn (1955 – 1960)
                   Gm. Chính tòa Gp. Đà Lạt (1960 – 1973)
16/09/2002: Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
                   Gm. Chính tòa Gp. Nha Trang (1967 – 1975)
                   Gm. Phó Gp. Sài Gòn (1975 – 1995)
                   Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo hoàng về
                   Công lý và Hòa bình (1994 – 1998)
                   Chủ tịch Công lý và Hòa bình (1998 – 2002)
17/09/2009: Ðức cha Phaolô Lê Ðắc Trọng
                   Gm. Phụ tá TGP. Hà Nội (1994 – 2006)
23/09/2011: Ðức cha Giuse Trịnh Chính Trực
                   Gm. Phó Gp. Buôn Mê Thuột (1981 – 1990)
                   Gm. Chính tòa Gp. Buôn Mê Thuột (1990 – 2000)
24/09/2006: Ðức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến
                   Gm. Phó Gp. Bắc Ninh (1988 – 1994)
                   Gm. Chính Tòa Gp. Bắc Ninh (1994 – 2006)
 
Tháng 10

02/10/1976: Ðức cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm
                   Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (1965 – 1976)
05/10/2017: Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
                   Gm. Chính tòa Gp. Thái Bình (1990 – 2009)
06/10/1987: Ðức cha Giuse Phan Văn Hoa
                   Gm. Phụ tá Gp. Qui Nhơn (1976 – 1987)
17/10/2010: Ðức cha Emmanuel Lê Phong Thuận
                   Gm. Phó Gp. Cần Thơ (1975 – 1990)
                   Gm. Chính tòa Gp. Cần Thơ (1990 – 2010)
 
Tháng 11

13/11/1985: Ðức cha Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang
                   Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1960 – 1985)
17/11/2011: Ðức cha Alexis Phạm Văn Lộc
                   Gm. Chính tòa Gp. Kontum (1975 – 1995)
27/11/1948: Ðức cha Giuse Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn
                   Gm. Giám quản tông tòa Gp. Bùi Chu (1935 – 1948)
27/11/1978: Ðức Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê
                   TGM. Chính tòa tiên khởi TGP. Hà Nội (1960 – 1978)
 
Tháng 12

06/12/2017: Đức cha Đaminh Mai Thanh Lương
                   Gm. Phụ tá Giáo phận Orange, Hoa Kỳ

11/12/1999: Ðức cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất
                   Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (1987 – 1999)
13/12/1984: Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Huế (1960 – 1968)
15/12/1981: Ðức cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến
                   Gm. Phó Gp. Phát Diệm (1977 – 1981)
20/12/1974: Ðức cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh
                   Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Bùi Chu (1960 – 1974)
20/12/2007: Ðức cha Raphael Nguyễn Văn Diệp
                   Gm. Phó Gp. Vĩnh Long (1975 – 2000)

Văn phòng HĐGMVN