Hạnh Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, tử đạo ngày 30/06/1838

29/06/2018