Caritas TGP Sài Gòn: chung tay lan tỏa yêu thương giữa đại dịch covid-19

31/03/2020

 

CARITAS – BÁC ÁI XÃ HỘI

Caritas TGP Sài Gòn: chung tay lan tỏa yêu thương giữa đại dịch covid-19


Lm. Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB
Nguồn: tgpsaigon.org

LỊCH PHỤNG VỤ