Ban Thường Vụ
Các Ủy Ban Trực Thuộc HĐGM Việt Nam
Nhiệm kỳ 2019 - 2022

Trong dịp Đại hội lần thứ XIV từ thứ Hai ngày 30.9.2019 đến thứ Sáu ngày 04.10.2019, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, Hội Đồng Giám Mục đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2022.


I. Ban Thường vụ:

01. Chủ tịch: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

02. Phó Chủ tịch: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

03. Tổng thư ký: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

04. Phó Tổng thư ký: Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

II. Chủ tịch các ủy ban:

01. Ủy ban Giáo lý Đức tin: Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

02. Ủy ban Kinh Thánh: Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản

03. Ủy ban Phụng tự: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

04. Ủy ban Nghệ thuật thánh: Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi

05. Ủy ban Thánh nhạc: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

06. Ủy ban Loan báo Tin Mừng: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long

07. Ủy ban Giáo sĩ  -  Chủng sinh: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng

08. Ủy ban Tu sĩ: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt

09. Ủy ban Giáo dân: Đức cha Giuse Trần Văn Toản

10. Ủy ban Truyền thông xã hội: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

11. Ủy ban Giáo dục Công giáo: Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

12. Ủy ban Mục vụ Giới trẻ - Thiếu nhi: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

13. Ủy ban Văn hóa: Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân

14. Ủy ban Công lý - Hòa bình: Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường

15. Ủy ban Mục vụ Gia đình: Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

16. Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu

17. Ủy ban Mục vụ Di dân: Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn  

18. Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đặc trách Đối thoại liên tôn và đại kết. 

Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Hải Phòng, ngày 04.10.2019
Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Đã ký

+ Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục giáo phận Mỹ Tho

Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam