Bản dịch thư Placuit Deo của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin ban hành ngày 26-02-2018

Vì những thách đố hiện thời của thuyết Tân Pêlagiô và thuyết Tân Ngộ đạo, Thư này muốn khẳng định lại ý nghĩa của ơn cứu độ Kitô giáo, bằng ...
LỊCH PHỤNG VỤ