Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 40 (02-05-2017)

24/04/2017

Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 40 (02-05-2017)

Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 40

 


Uỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN
LỊCH PHỤNG VỤ