Caritas Việt Nam: Chiến dịch "Chúng ta cùng nhau" - Nhận thức và hành động

14/05/2022


CARITAS VIỆT NAM:
CHIẾN DỊCH "CHÚNG TA CÙNG NHAU" - NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG

Nguồn: Kênh YouTube Truyền Thông Caritas Việt Nam

LỊCH PHỤNG VỤ