Video ngày làm việc thứ II - Hội nghị thường niên 2020 của HĐGMVN

15/10/2020


Video ngày làm việc thứ II - Hội nghị thường niên 2020 của HĐGMVN

Truyền thông HĐGMVN

Bài viết tường thuật ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thường niên 2020 tại đường link: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hdgm-hoi-nghi-thuong-nien-ngay-thu-ii-40764 

WHĐ (15.10.2020)

LỊCH PHỤNG VỤ