Vatican News Tiếng Việt: Chương trình Gõ Cửa Hiệp Hành

04/03/2023


VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT:
CHƯƠNG TRÌNH GÕ CỬA HIỆP HÀNH

Vatican News Tiếng Việt

Từ ngày 22.02.2023, Vatican News Tiếng Việt thực hiện chuyên mục Gõ Cửa Hiệp Hành để trình bày về Thượng Hội Đồng cũng như về Lối Sống Hiệp Hành của Giáo Hội. Sau đây là các chương trình đã phát:


Bài 02:
Thượng Hội đồng - Hiệp hành là gì?

Bài 01: Hiệp hành - Thời đã tới

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt

LỊCH PHỤNG VỤ