Thông báo phát hành Tông huấn "Hãy vui mừng hoan hỉ" (Gaudete et Exsultate)

03/09/2018


Xem album hình

LỊCH PHỤNG VỤ