Uỷ ban Giáo dân: Thư mời gặp gỡ (tháng 11/2017)

28/10/2017

Uỷ ban Giáo dân: Thư mời gặp gỡ (tháng 11/2017)

Uỷ ban Giáo dân: Thư mời gặp gỡ (tháng 11/2017)
Gm Giuse Trần văn Toản
LỊCH PHỤNG VỤ