Uỷ ban Giáo dân: Gợi ý cho Quy chế chung tổ chức sinh hoạt của Phong trào Lòng Chúa Thương Xót

21/01/2016

Uỷ ban Giáo dân:
Gợi ý cho Quy chế chung tổ chức sinh hoạt của Phong trào Lòng Chúa Thương XótLỊCH PHỤNG VỤ