Thư phân ưu của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN với Hội Liên tu sĩ Việt nam tại Roma

05/02/2010

 Thư phân ưu của Đức cha Chủ tịch HĐGMVN với Hội Liên tu sĩ Việt nam tại Roma

""
LỊCH PHỤNG VỤ