Thư ngỏ của Uỷ ban Văn hoá kính gửi các Giám mục giáo phận và Bề trên Dòng Tu

20/08/2014

 Thư ngỏ của Uỷ ban Văn hoá kính gửi các Giám mục giáo phận và Bề trên Dòng Tu


Thư ngỏ của Uỷ ban Văn hoá
kính gửi các Giám mục giáo phận và Bề trên Dòng Tu
về Hội thảo
“Lòng Hiếu thảo Tôn kính đối với Tổ tiên và các bậc Anh hùng Liệt sĩ” (*)


""

––––––––––––––––––––––––
(*) Thông tin về chương trình chi tiết và địa điểm Hội thảo
sẽ được gửi sau, trong Thư mời riêng
LỊCH PHỤNG VỤ