Thông báo của Uỷ ban Mục vụ di dân về Đại hội mục vụ di dân tháng 01 năm 2015

15/11/2014

 Thông báo của Uỷ ban Mục vụ di dân về Đại hội mục vụ di dân tháng 01 năm 2015


""

 
LỊCH PHỤNG VỤ