Hạnh Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, tử đạo ngày 28/05/1827

28/05/2018