Quyết định của Đức giám mục giáo phận Đà Lạt về việc thiết lập Hiệp hội Tín hữu Công “Chứng nhân Đức Tin”

02/11/2013

 Quyết định của Đức giám mục giáo phận Đà Lạt về việc thiết lập Hiệp hội Tín hữu Công “Chứng nhân Đức Tin”
""
LỊCH PHỤNG VỤ