Phỏng vấn Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng sau Đại hội Thượng Hội đồng XVI về hiệp hành

05/11/2023


PHỎNG VẤN ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG
SAU ĐẠI HỘI THƯỢNG HỘI ĐỒNG XVI VỀ HIỆP HÀNH


Nguồn: Kênh YouTube Vatican News Tiếng Việt

LỊCH PHỤNG VỤ