Giáo phận Cần Thơ: Thông Báo Về Việc Mục Vụ Trong Bối Cảnh Mới Dịch Bệnh Covid-19

02/08/2020


Giáo phận Cần Thơ: Thông Báo Về Việc Mục Vụ Trong Bối Cảnh Mới Dịch Bệnh Covid-19


Nguồn: gpcantho.com

LỊCH PHỤNG VỤ