Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn về sứ vụ mới

24/10/2019

 

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 

Đức tân TGM Giuse Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn về sứ vụ mới


Nguồn: TGP Sài Gòn

LỊCH PHỤNG VỤ