Dòng chảy cuộc đời: Người trẻ và Phim đen

31/10/2020


Dòng chảy cuộc đời: Người trẻ và Phim đen

Linh mục GB. Phương Đình Toại, Dòng Camilô

Linh mục GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo - Chuyên viên tâm lý trình bày về đề tài "NGƯỜI TRẺ VÀ PHIM ĐEN"


LỊCH PHỤNG VỤ