Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

14/11/2017NGÀY LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
Tháng 1

     Ngày 13: Đaminh Phạm Viết Khảm
                     Giuse Phạm Trọng Tả
                     Luca Phạm Trọng Thìn

     Ngày 22: Matthêu Alonzo-Leciniana Ðậu
                     Francis Gil Fedrich Tế

     Ngày 30: Tôma Khuông

Tháng 2

     Ngày 2: Jean Theophanô Vénard Ven

     Ngày 13: Phaolô Lê Văn Lộc

Tháng 3

     Ngày 11: Đaminh Nguyễn Văn Cẩm

Tháng 4

     Ngày 02: Đaminh Vũ Ðình Tước

     Ngày 06: Phaolô Lê Bảo Tịnh

     Ngày 07: Phêrô Nguyễn Văn Lựu

     Ngày 27: Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng

     Ngày 28: Phaolô Phạm Khắc Khoan
                     Phêrô Nguyễn Văn Hiếu
                     GioanBt Ðinh Văn Thành

     Ngày 30: Giuse Tuân

Tháng 5

     Ngày 01: Augustinô Schoeffler Ðông
                     John-Louis Bonnard Hương

     Ngày 02: Giuse Nguyễn Văn Lựu

     Ngày 09: Giuse Hiển

     Ngày 11: Matthêu Lê Văn Gẫm

     Ngày 22: Micae Hồ Ðình Hy
                     Lawrence Ngôn

     Ngày 25: Phêrô Ðoàn Văn Vân

     Ngày 26: Gioan Ðoàn Trinh Hoan
                     Matthêu Nguyễn Văn Phượng

     Ngày 28: Phaolô Trần Văn Hạnh

Tháng 6

     Ngày 01: Giuse Phạm Quang Túc

     Ngày 02: Đaminh Trần Duy Ninh

     Ngày 03: Phaolô Vũ Văn Ðổng

     Ngày 05: Luca Vũ Bá Loan
                     Đaminh Huyên
                     Đaminh Toại

     Ngày 06: Vinhsơn Dương
                     Phêrô Đinh Văn Dũng
                     Phêrô Đinh Văn Thuần

     Ngày 07: Giuse Trần Văn Tuấn

     Ngày 12: Augustinô Phan Viết Huy
                     Nicola Bùi Ðức Thể

     Ngày 16: Đaminh Nguyễn Đức Mạo
                     Đaminh Nguyễn Huy Nguyên
                     Đaminh Nguyễn Đức Nhi
                     Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương 
                     Anrê Nguyễn Mạnh Tường

     Ngày 17: Giuse Phan Hữu Ða

     Ngày 26: Phanxicô Đỗ Văn Chiểu
                     Dominic Henares Minh

     Ngày 27: Tôma Đào Đình Toán

     Ngày 30: Vinhsơn Đỗ Yến

Tháng 7

     Ngày 03: Philipphê Phan Văn Minh

     Ngày 04: Giuse Nguyễn Ðình Uyển

     Ngày 10: Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh
                     Phêrô Nguyễn Khắc Tự

     Ngày 12: Ignatius Delgado Y
                     Phêrô Hoàng Khanh
                     Anê Lê Thị Thành

     Ngày 15: Phêrô Nguyễn Bá Tuần
                     Anrê Nguyễn Kim Thông (Thuông)

     Ngày 18: Đaminh Ðinh Văn Ðạt

     Ngày 20: Giuse Maria Diaz Sanjurjo An

     Ngày 24: Joseph Fernandez Hiền

     Ngày 28: Melchor Garcia Sampedro Xuyên

     Ngày 31: Emmanuel Lê Văn Phụng
                     Phêrô Ðoàn Công Quý

Tháng 8

     Ngày 01: Bênađô Vũ Văn Duệ
                     Đaminh Nguyễn Văn Hạnh

     Ngày 12: Giacôbê Đỗ Mai Năm
                     Antôn Nguyễn Tiến Ðích
                     Micae Nguyễn Huy Mỹ

     Ngày 21: Giuse Đặng Ðình Viên

Tháng 9

     Ngày 05: Phêrô Nguyễn Văn Tự
                     Giuse Hoàng Lương Cảnh

     Ngày 17: Emmanuel Nguyễn Văn Triệu

     Ngày 18: Đaminh Vũ Đức Trạch

     Ngày 20: John Charles Cornay Tân

     Ngày 21: Francis Jaccard Phan
                     Tôma Trần Văn Thiện

Tháng 10

     Ngày 06: Phanxicô Nguyễn Văn Trung

     Ngày 11: Phêrô Lê Tùy

     Ngày 17: Francois-Isidore Gagelin Kính

     Ngày 23: Phaolô Tống Viết Bường

     Ngày 24: Giuse Lê Ðăng Thị

     Ngày 28: Gioan Ðạt

Tháng 11

     Ngày 01: Peter Almato Bình
                     Jerome Hermosilla Liêm
                     Valentine Berriochoa Vinh

     Ngày 03: Peter Francis Néron Bắc

     Ngày 05: Đaminh Đinh Đức Mậu

     Ngày 07: Jacinto Castaneda Gia
                     Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm

     Ngày 08: Phaolô Nguyễn Ngân
                     Giuse Nguyễn Ðình Nghi
                     Martinô Tạ Đức Thịnh
                     Martinô Trần Ngọc Thọ
                     Gioan Baotixita Trần Ngọc Cỏn

     Ngày 14: Stephen Cuénot Thể

     Ngày 20: Phanxicô Xavie Cần

     Ngày 24: Peter Dumoulin-Borie Cao
                     Vinhsơn Nguyễn Thế Ðiểm
                     Phêrô Vũ Ðăng Khoa

     Ngày 26: Đaminh Nguyễn Văn Xuyên
                     Tôma Ðinh Viết Dụ

     Ngày 28: Anrê Trần Văn Trông

     Ngày 30: Joseph Marchand Du

Tháng 12

     Ngày 06: Giuse Nguyễn Duy Khang

     Ngày 12: Simon Phan Đức Hòa

     Ngày 18: Phêrô Trương Văn Ðường
                     Phaolô Nguyễn Văn Mỹ
                     Phêrô Vũ Văn Truật

     Ngày 19: Tôma Nguyễn Văn Ðệ
                     Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu
                     Augustinô Nguyễn Văn Mới
                     Đaminh Bùi Văn Úy
                     Stêphanô Nguyễn Văn Vinh

     Ngày 21: Anrê Trần An Dũng Lạc
                     Phêrô Trương Văn Thi 
 
 
 
 

 
LỊCH PHỤNG VỤ