Danh sách các Giám mục Việt Nam xếp theo tên gọi

15/10/2017


 
1. (09/01/1966) Ðức giám mục Giuse Lê Văn Ấn
2. (12/05/2009) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Bản
3. (30/11/1955) Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
4. (08/12/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Ðinh Bỉnh
5. (11/08/1974) Ðức giám mục Phaolô Huỳnh Ðông Các
6. (02/06/1963) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
7. (29/06/1935) Ðức giám mục Ða Minh Maria Hồ Ngọc Cẩn
8. (04/08/1950) Ðức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi
9. (22/11/1981) Ðức giám mục Phêrô Trần Thành Chung
10. (01/10/2003) Ðức giám mục Antôn Vũ Huy Chương
11. (22/02/1976) Ðức giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của
12. (29/06/1975) Ðức giám mục Ðaminh Lê Hữu Cung
13. (18/02/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
14. (10/10/1982) Ðức giám mục Louis Hà Kim Danh
15. (15/08/1975) Ðức giám mục Raphael Nguyễn Văn Diệp
16. (05/03/1960) Ðức giám mục Vinhsơn Phạm Văn Dụ
17. (19/03/1953) Ðức giám mục Giuse Trương Cao Ðại
18. (05/04/2013) Ðức giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo
19. (07/10/2008) Ðức giám mục Cosma Hoàng Văn Ðạt
20. (18/01/2006) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ
21. (22/01/1961) Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền
22. (03/09/1950) Ðức giám mục Ðaminh Hoàng Văn Ðoàn
23. (20/05/1999) Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc
24. (16/09/1951) Đức giám mục Gioan Baotixita Trần hữu Đức
25. (17/06/1997) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tích Ðức
26. (11/12/2015) Ðức giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai
27. (04/03/1979) Ðức giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp
28. (30/11/1955) Ðức giám mục Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền
29. (13/01/2010) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu
30. (11/04/1991) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
31. (10/10/2009) Ðức giám mục Tôma Vũ Ðình Hiệu
32. (14/11/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Thế Hinh
33. (30/03/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Văn Hoa
34. (05/04/1975) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà
35. (11/08/2001) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
36. (07/04/2005) Ðức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
37. (23/07/2010) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp
38. (04/08/2016) Ðức giám mục Giuse Ðỗ Mạnh Hùng
39. (15/11/2008) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
40. (06/01/1966) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm
41. (04/02/2010) Ðức giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi
42. (15/08/1950) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê
43. (24/04/1977) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến
44. (29/06/1999) Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt
45. (11/08/1974) Ðức giám mục Ðaminh Nguyễn Văn Lãng
46. (17/03/1975) Ðức giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
47. (04/08/2004) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
48. (06/09/2013) Ðức giám mục Alphongsô Nguyễn Hữu Long
49. (23/06/2011) Ðức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Long
50. (27/03/1975) Ðức giám mục Alexis Phạm Văn Lộc
51. (11/06/2003) Ðức giám mục Ðôminicô Mai Thanh Lương
52. (15/08/1967) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai
53. (31/05/2017) Ðức giám mục Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh
54. (11/08/1993) Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
55. (12/09/1968) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu
56. (15/12/2005) Ðức giám mục Giuse Võ Ðức Minh
57. (05/12/2008) Ðức giám mục Lorensô Chu Văn Minh
58. (10/06/1975) Ðức giám mục Anrê Nguyễn Văn Nam
59. (12/03/1971) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Năng
60. (08/09/2009) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Năng
61. (02/02/1978) Ðức giám mục Louis Phạm Văn Nẫm
62. (03/12/2007) Ðức giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân
63. (01/06/2017) Ðức giám mục Gioan Ðỗ Văn Ngân
64. (11/08/1974) Ðức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi
65. (22/01/1961) Ðức giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ
66. (08/08/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Vũ Duy Nhất
67. (16/07/1975) Ðức giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
68. (15/03/1963) Ðức giám mục Phaolô Trần Ðình Nhiên
69. (18/06/1997) Ðức giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho
70. (03/12/1991) Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
71. (28/08/2003) Ðức giám mục Micae Hoàng Ðức Oanh
72. (03/12/1940) Ðức giám mục Gioan Maria Phan Ðình Phùng
73. (25/08/2016) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Phương
74. (23/04/1960) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang
75. (05/05/1965) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang
76. (05/05/1975) Đức giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng
77. (06/06/1975) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách
78. (22/04/1981) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
79. (12/08/1999) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn
80. (20/01/2016) Ðức giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
81. (26/04/1959) Ðức giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo
82. (07/02/1956) Ðức giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo
83. (15/08/2000) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân
84. (22/06/1975) Ðức giám mục Phêrô Phạm Tần
85. (15/06/2010) Ðức giám mục Gioan Maria Vũ Tất
86. (13/02/1964) Ðức giám mục Giuse Lê Quý Thanh
87. (19/12/2017) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Thái Thành
88. (07/09/1975) Ðức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể
89. (18/02/2003) Ðức giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên
90. (06/01/1966) Ðức giám mục Giuse Phạm Văn Thiên
91. (02/01/2003) Ðức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
92. (22/01/1961) Ðức giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện
93. (22/01/1961) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Thiện
94. (17/08/2001) Ðức giám mục Giuse Vũ Duy Thống
95. (06/06/1975) Ðức giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận
96. (24/06/1967) Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
97. (04/05/1938) Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục
98. (19/11/1992) Ðức giám mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên
99. (08/08/2001) Ðức giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm
100. (29/06/1999) Ðức giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu
101. (30/06/2000) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh
102. (10/11/1960) Ðức giám mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh
103. (29/05/2014) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Toản
104. (11/06/1933) Ðức giám mục Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng
105. (06/01/2003) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt
106. (07/05/1992) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm
107. (04/08/2006) Ðức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri
108. (11/11/2004) Ðức giám mục Ðominicô Nguyễn Chu Trinh
109. (15/08/1994) Ðức giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng
110. (25/03/1960) Ðức giám mục Ðaminh Ðinh Ðức Trụ
111. (15/08/1981) Ðức giám mục Giuse Trịnh Chính Trực
112. (01/05/1975) Ðức giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần
113. (14/10/2017) Ðức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn
114. (15/08/1963) Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng
115. (25/01/1989) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến
116. (06/01/1999) Ðức giám mục Phêrô Trần Ðình Tứ
117. (29/10/1945) Ðức giám mục Tađêô Lê Hữu Từ
118. (29/04/2011) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước
119. (03/12/2015) Ðức giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
120. (04/09/2013) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên
121. (16/12/1988) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến

 
Văn Phòng HĐGM VN
 
LỊCH PHỤNG VỤ